Regulamin

REGULAMIN IMPREZY
FREEQ – FREEDOM QULTURE GATHERING


I. Postanowienia ogólne

1. FreeQ – Freedom Qulture Gathering jest publiczną, odpłatną, biletowaną, imprezą rozrywkowo-edukacyjną o charakterze niemasowym, zwaną dalej „Imprezą”, odbywającą się w dniach 14-16 sierpnia 2020 roku w Ośrodku Kolonijnym Spółdzielni Usług Socjalnych, Łazy 84, 07-130 Łochów, woj. Mazowieckie zwanym dalej „Terenem Imprezy”.
2. Impreza rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu 14 sierpnia 2020 r. i kończy się w dniu 16 sierpnia 2020 r. o godzinie 22:30.
3. Udział w Imprezie może wziąć nie więcej niż 800 (ośmiuset) Uczestników.
4. Organizatorem Imprezy jest Marta Petryk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poka Loka Films, ul. Długa 22a/2, 05-822 Milanówek, NIP: 5291754610, REGON: 367065587, zwana dalej „Organizatorem”.
Z Organizatorem można skontaktować się przez freeq.gathering@gmail.com / tel. 796232346
5. Ramowy program Imprezy podany jest na stronie internetowej pod adresem https://freeq.me, zwanej dalej „Stroną Internetową” .
6. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki wstępu na Imprezę, w tym sprzedaży biletów upoważniających do wstępu na Imprezę, zasad uczestnictwa w Imprezie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Imprezy, zwanych dalej „Uczestnikami”.
7. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba, która nabyła bilet wstępu na Imprezę albo została odrębnie upoważniona przez Organizatora do udziału w Imprezie.
8. Uczestnik Imprezy jest obowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne dotyczące biletów

1. „Biletem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest uprawnienie do udziału w Imprezie przyznane odpłatnie przez Organizatora pojedynczemu Uczestnikowi, które z chwilą pierwszego wejścia na teren Imprezy wymieniane jest na opaskę upoważniającą do wstępu na Teren Imprezy, zgodnie z rodzajem nabytego Biletu.
2. Liczba Biletów jest ograniczona w ramach maksymalnej liczby Uczestników Imprezy określonej w Regulaminie.
3. Organizator prowadzi sprzedaż dwóch rodzajów Biletów:
a) Bilety dwudniowe – upoważniające do nieograniczonego wstępu na Imprezę w dniach 15-16 sierpnia 2020 r.;
b) Bilety trzydniowe – upoważniające do nieograniczonego wstępu na Imprezę w dniach 14-16 sierpnia 2020 r.
4. Sprzedaż Biletów prowadzona jest w dniach Imprezy przy bramkach wejściowych oraz na Stronie Internetowej. Sprzedaż Biletów prowadzona przez Stronę Internetową obejmuje wyłącznie Bilety trzydniowe i zostanie zakończona w dniu 13 sierpnia 2020 r. Po tym terminie możliwe będzie nabycie Biletów wyłącznie podczas Imprezy, jednakże bez gwarancji ich dostępności w tym czasie.
5. Na Terenie Imprezy płatność za Bilet jest przyjmowana wyłącznie w postaci gotówki. W przypadku sprzedaży Biletów przez stronę internetową płatność odbywa się w postaci bezgotówkowej, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych.
6. W przypadku nabycia Biletu przy wejściu na Imprezę, Bilet wymieniany jest niezwłocznie na opaskę upoważniającą do wejścia na Teren Imprezy, odpowiadającą rodzajowi nabytego Biletu. Bilet nabyty przez Stronę Internetową jest wymieniany na opaskę upoważniającą do wejścia na Teren Imprezy po okazaniu dowodu nabycia Biletu doręczonego Uczestnikowi przez Organizatora drogą elektroniczną.
7. Bilet może być wymieniony na opaskę wyłącznie jeden raz. W przypadku utraty lub zniszczenia opaski wejście na Teren Imprezy wymaga ponownego nabycia Biletu.
8. Opaska upoważniająca do wejścia na Teren Imprezy nie może być przekazywana, pożyczana lub w inny sposób udostępniana przez Uczestnika Imprezy osobie trzeciej.
9. Bilet może nabyć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).
10. Uczestnikiem Imprezy może być osoba niepełnoletnia, z zastrzeżeniem pkt V.3 Regulaminu, przy czym Bilet na jej rzecz może być nabyty wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
11. W przypadku, gdy ze względu na siłę wyższą lub obowiązujące przepisy prawa wymagane będzie odwołanie Imprezy, Uczestnicy zostaną o tej okoliczności powiadomieni z wyprzedzeniem i niezwłocznie otrzymają, zgodnie z wyborem, zwrot ceny Biletu lub możliwość wykorzystania Biletu w ramach kolejnej edycji Imprezy.

III. Sprzedaż Biletów przez Stronę Internetową

1. Dostępność techniczna Strony Internetowej, za pośrednictwem której można nabyć Bilety, wymaga zapewnienia po stronie nabywcy następujących narzędzi i warunków technicznych:
a) korzystanie przez nabywcę z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu 320px x 480px;
b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron WWW:
– Internet Explorer 11 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies;
– Mozilla Firefox 55 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki Cookies;
– Google Chrome w wersji 65.x lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies;
– Google Chrome Mobile w wersji 65.x lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies;
– przeglądarki z WebKit Mobile w wersji 5.x lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies;
– Safari w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies;
– inna przeglądarka o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych powyżej.
2. Wymagania techniczne związane ze stroną internetową lub innym rozwiązaniami technicznymi po stronie dostawcy usług płatniczych, umożliwiającymi zapłatę ceny Biletu, oraz jej dostępność, są określone przez i uzależnione od dostawcy usług płatniczych. Organizator nie jest dostawcą usług płatniczych wykorzystywanych w celu zapłaty ceny Biletu. Realizacja usługi płatniczej odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez dostawcę usługi płatniczej.
3. W ramach korzystania ze Strony Internetowej zabronione jest dostarczenie przez osobę korzystającą ze Strony Internetowej treści o charakterze bezprawnym.
4. Bilety są sprzedawane przez Stronę Internetową za cenę podaną przez Organizatora na stronie, wyrażoną w polskich złotych. Podana na Stronie Internetowej cena Biletu zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
5. W celu zawarcia umowy sprzedaży Biletu przez Stronę Internetową należy:
a) wejść w odpowiednią zakładkę Strony Internetowej, oznaczoną jako „Kup bilet”;
b) dodać Bilet w wybranej cenie do wirtualnego koszyka;
c) podać poprawne i zgodne z prawdą dane obejmujące co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail nabywcy Biletu;
d) zaakceptować niniejszy Regulamin i nacisnąć przycisk oznaczony jako „Kupuje i płacę”;
e) zapłacić cenę Biletu z wykorzystaniem wskazanej na Stronie Internetowej metody płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych;
f) podjąć ewentualne inne czynności wymagane w ramach ścieżki zamówienia Biletu.
6. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny Biletu Organizator wysyła na podany przez nabywcę adres e-mail dowód nabycia Biletu.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży Biletu dochodzi po zaksięgowaniu przez Organizatora ceny Biletu, w chwili wprowadzenia przez Organizatora wiadomości e-mail zawierającej dowód nabycia Biletu do poczty elektronicznej w taki sposób, żeby nabywca mógł zapoznać się z jej treścią.
8. Potwierdzenie nabycia Biletu należy okazać i wymienić na opaskę przed wejściem na Teren Imprezy. Organizator zapewnia punkty obsługujące wymianę Biletów na opaski.
9. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Biletu w związku z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
10. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających zawarcie umowy sprzedaży Biletu po wykonywaniu przez nabywcę czynności określonych w pkt III.5 powyżej, Organizator informuje nabywcę na podany adres e-mail o anulowaniu procesu sprzedaży Biletu.
11. W przypadku anulowania procesu sprzedaży Biletu, nabywca może podjąć kolejną próbę nabycia Biletu.
12. Jeden Uczestnik może nabyć wyłącznie jeden Bilet. W przypadku nabycia przez jednego Uczestnika kolejnego Biletu, transakcja zostanie anulowana, zaś cena kolejnego Biletu zwrócona.

IV. Reklamacje związane ze sprzedażą Biletów przez Stronę Internetową

1. Osobie korzystającej ze strony internetowej przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej, a także braku realizacji umowy sprzedaży Biletu za pośrednictwem Strony Internetowej;
2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Internetowej. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator powiadamia osobę składającą reklamację drogą elektroniczną na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej.
3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub elektronicznie na adresy Organizatora podane w niniejszym Regulaminie. W reklamacji należy podać adres e-mail, pod którym Organizator może kontaktować się w sprawie reklamacji.

V. Wstęp na Teren Imprezy

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobie posiadającej opaskę przekazaną przez Organizatora, wymienioną za Bilet, upoważniającą do wstępu na Teren Imprezy.
2. Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy oraz przebywania na niej osobom, które nie okazały opaski lub których opaska nosi wyraźne znamiona uszkodzenia.
3. Osoba niepełnoletnia przebywa na Terenie Imprezy od chwili wejścia do wyjścia w towarzystwie i pod nadzorem osoby pełnoletniej, która ukończyła co najmniej 24 lata. Osoba nadzorująca niepełnoletniego Uczestnika Imprezy ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na Terenie Imprezy przez nadzorowaną osobę.
4. Organizator może ponadto odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub usiłującej wnieść na Teren Imprezy wymienione substancje,
b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,
c) osobie niepełnoletniej znajdującej się bez odpowiedniego nadzoru,
d) osobie zachowującej się agresywnie lub stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e) osobie wnoszącej na Teren Imprezy naczynia jednorazowe,
f) osobie wnoszącej na Teren Imprezy profesjonalny sprzęt do nagrywania obrazu lub dźwięku.
5. Organizator jest upoważniony do weryfikowania okoliczności i wymogów określonych w pkt III.1-III.4, w szczególności podczas wejścia Uczestnika na Teren Imprezy.

VI. Zasady obowiązujące na Terenie Imprezy – prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników

1. Uczestnik Imprezy ma prawo do udziału we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Imprezy, w tym w koncertach, warsztatach i wykładach.
2. Organizator zapewnia prawidłowy i bezpieczny przebieg Imprezy poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej liczby punktów sprzedaży żywności,
b) zapewnienie odpowiedniej liczby toalet i sanitariatów w proporcji do liczby Uczestników Imprezy,
c) całodobowy nadzór Imprezy przez wykwalifikowanych pracowników ochrony,
d) zapewnienie służb porządkowo-informacyjnych,
e) całodobową opiekę ratownika medycznego,
f) zapewnienie ogólnodostępnego, bezpłatnego płynu dezynfekującego oraz regularne ozonowanie przestrzeni koncertowej.
3. Na Terenie Imprezy możliwe będzie realizowanie płatności za usługi i towary wyłącznie w gotówce.
4. Organizator ma prawo stosować podczas Imprezy wszelkie środki i realizować wszelkie działania, zwłaszcza związane z ochroną przed zagrożeniem epidemicznym, które wymagane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami odpowiednich organów administracji publicznej oraz służb państwowych.
5. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do współpracy ze służbami porządkowo-informacyjnymi Imprezy, w tym stosowania się do wskazówek tych służb związanych z zapewnieniem podczas Imprezy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i porządku.
6. W przypadku uporczywej odmowy współpracy ze służbami porządkowo-informacyjnymi lub naruszania na terenie Imprezy zakazów określonych w Regulaminie, Organizator uprawniony jest do wydalenia Uczestnika Imprezy z Terenu Imprezy bez prawa do zwrotu ceny Biletu.
7. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności zdrowia i życia innych osób. Uczestnik Imprezy powinien dążyć do zachowania w czystości Terenu Imprezy.
8. Na Terenie Imprezy zakazana jest sprzedaż i spożywanie lub stosowanie napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
9. Na Terenie Imprezy zakazuje się używania naczyń jednorazowych. Uczestnicy Imprezy powinni zabrać ze sobą naczynia wielorazowe (miskę, kubek, sztućce) lub będą mieli możliwość zakupu takiego zestawu na terenie festiwalu. Wszystkie stoiska gastronomiczne wydają jedzenie tylko do naczyń wielorazowych. na terenie festiwalu obowiązuje nakaz segregacji odpadów do przygotowanych przez organizatora kubłów.
10. Uczestnicy nie są uprawnieni do prowadzenia na Terenie Imprezy działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży towarów lub świadczenia usług, bez pisemnej zgody Organizatora.
11. Zakazane jest rejestrowanie przez Uczestników przebiegu Imprezy w celach innych niż utrwalanie krótkich relacji o charakterze pamiątkowym, z wykorzystaniem amatorskiego sprzętu. W szczególności zakazane jest profesjonalne utrwalanie obrazu lub dźwięku, w tym koncertów, wykładów oraz innych wydarzeń podczas Imprezy, a także ich rozpowszechnianie, bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora.
12. Organizator zastrzega możliwość rejestrowania przebiegu Imprezy na nośnikach obrazu i dźwięku, także w celach komercyjnych. Wstąpienie na Teren Imprezy jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na nieodpłatne rejestrowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku i głosu Uczestnika Imprezy, co obejmuje wszelkie cyfrowe i materialne nośniki dźwięku i obrazu, a także rozpowszechnianie drogą przewodową i bezprzewodową, udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
13. Uczestnik może, za zgodą Organizatora, wprowadzać na teren Imprezy zwierzę, za wyjątkiem zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik Imprezy, który wprowadza na Teren Imprezy zwierzę, ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę spowodowaną przez zwierzę.
14. Uczestnik wprowadzający zwierzę na Teren Imprezy zobowiązany jest do:
a) okazania na żądanie Organizatora karty szczepień zwierzęcia lub dowodu spełnienia innych określonych w przepisach prawa wymagań dotyczących zwierzęcia, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na Terenie Imprezy,
b) nieustannego nadzoru nad zwierzęciem,
c) niezwłocznego sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

VII. Zakwaterowanie na Terenie Imprezy

1. Organizator przewidział miejsca na parking samochodowy poza Terenem Imprezy, z którego Uczestnik Imprezy może skorzystać bez dodatkowej opłaty, przy czym Bilet nie gwarantuje miejsca na parkingu samochodowym. Liczba miejsc na parkingu samochodowym może być ograniczona.
2. Zabrania się wjazdu na Teren Imprezy pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to uzgodnione z Organizatorem.
3. Organizator zapewnia na Terenie Imprezy pole namiotowe, do korzystania z którego upoważnieni są Uczestnicy w cenie Biletu. Organizator może wprowadzać odrębne regulaminy dotyczące korzystania z pola namiotowego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.
3. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników przed wejściem w życie Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania postanowień Regulaminu do zmian przepisów prawa.