Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora imprezy FreeQ – Freedom Qulture Gathering w związku z nabyciem biletu na imprezę

Marta Petryk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poka Loka Films, ul. Długa 22a/2, 05-822 Milanówek, NIP: 5291754610, zwana dalej „Organizatorem”, tj. organizator imprezy FreeQ – Freedom Qulture Gathering („Impreza”), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuje o zasadach i warunkach przetwarzania przekazanych Organizatorowi przez Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Petryk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poka Loka Films, ul. Długa 22a/2, 05-822 Milanówek, NIP: 5291754610

Wszelkie żądania i oświadczenia oraz pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: freeq.gathering@gmail.com

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz okoliczności ich pozyskania od Państwa

Przekazali nam Państwo swoje dane osobowe w związku z żądaniem nabycia biletu upoważniającego do wstępu na imprezę.

Zakres udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych, przy czym jest to niezbędne, aby Organizator mógł zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży biletu na imprezę FreeQ – Freedom Qulture Gathering oraz wykonywać Państwa uprawnienia wynikające z nabycia tego biletu.

3. Jaki jest cel, podstawy prawne i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletu na Imprezę oraz do wykonania uprawnień nabywcy tego biletu, w tym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży biletu na Imprezę – przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie zwłaszcza na ich zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu.

4. Komu Organizator może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania danych, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

5. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży biletu, zaś po sprzedaży biletu nie dłużej niż przez czas wymagany do wykonania przez Organizatora Państwa uprawnień wynikających z biletu na Imprezę oraz do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora związanych z biletem na Imprezę.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Państwu możliwość żądania sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Organizatorowi.

Przysługuje Państwu możliwość złożenia wobec Organizatora w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby składającej sprzeciw – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Powyższe żądania oraz inną korespondencję dotycząca danych osobowych należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.